ជួយដល់ការបណ្តុះកូនសក់ថ្មីៗ

សក់ គឺជាផ្នែកមួយ ដែលជួយលើកសម្រស់ អោយមានភាពទាក់ទាញ ប្រសិនបើសក់ ខូច សក់ជ្រុះ សក់ស្តើងបែបចុង ហើយកើត អង្កែរទៀតនោះ សម្រស់ និងភាពទាក់ទាញ នៃមន...

Continue reading