ម៉ូឡេគុល ប្រភេទទី ១ សុទ្ធសាធ ព្រោះវាផ្តោតខ្លាំងទៅ ភាពសរស្រស់ថ្លានៃស្បែក

Gold Collagen@ ចំរេញយកតែ ម៉ូឡេគុល ប្រភេទទី ១ សុទ្ធសាធ ព្រោះវាផ្តោតខ្លាំងទៅ ភាពសរស្រស់ថ្លានៃស្បែក ហើយត្រូវបាន សំយោគរហូតដល់ទៅ ២០ដង មានប...

Continue reading

ជួយដល់ការបណ្តុះកូនសក់ថ្មីៗ

សក់ គឺជាផ្នែកមួយ ដែលជួយលើកសម្រស់ អោយមានភាពទាក់ទាញ ប្រសិនបើសក់ ខូច សក់ជ្រុះ សក់ស្តើងបែបចុង ហើយកើត អង្កែរទៀតនោះ សម្រស់ និងភាពទាក់ទាញ នៃមន...

Continue reading