តើលោកអ្នកដឹងទេថា ខូលឡាជិន ទាំងអស់ គឺមិនដូចគ្នានោះទេ

តើលោកអ្នកដឹងទេថា ខូលឡាជិន ទាំងអស់ គឺមិនដូចគ្នានោះទេ ទាំងគុណភាព/ប្រភេទគ្រឿងផ្សំ បច្ចេកវិទ្យាផលិត រូបមន្តសំងាត់ និងរបៀបនៃការធ្វើតេស្តផលិត...

Continue reading

Saffron Extract

Saffron គឺជាលំអងផ្កា ដ៏មានតំលៃបំផុតមួយនៅលើលោកយើងនេះ ៕ វាមានប្រភពពីប្រទេសក្រិច ហើយត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ក្នុង វិស័យវិជ្ចសា្រស្ត និង...

Continue reading