វ័យចំណាស់ ចាប់ពី 40ឆ្នាំឡើងទៅ ឫក៏ មានស្បែកចាស់ជ្រីវជ្រួញខ្លាំង និងបញ្ហាស្បែកមុខ

សំរាប់ បងៗ អុីៗ ដែលមានវ័យចំណាស់ ចាប់ពី 40ឆ្នាំឡើងទៅ ឫក៏ មានស្បែកចាស់ជ្រីវជ្រួញខ្លាំង និងបញ្ហាស្បែកមុខ សុំប្រើ Gold Collagen Forte អោ...

Continue reading

Folic Acid ឫ Vitamin B9

Folic Acid ឫ Vitamin B9 ជាផ្នែកមួយនៃ គ្រឿងផ្សំ Gold Collagen ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ៖ + ជួយដល់ការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហម + ជំនួ...

Continue reading

មានផ្ទុកនូវ សារជាតិប្រឆាំងនឹងពួក រ៉ាឧីកាល់សេរី រហូតដល់ទៅ 10 ប្រភេទ

ទាំងនេះ គ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយ នៃគ្រឿងផ្សំ របស់ Gold Collagen Forte Plus ហើយមានតំលៃ និង ប្រសិទ្ធភាពលើសពី ខូលឡាជិន ទូទៅ ដែលលោកអ្នកកំពុង...

Continue reading